The K2 Episode 1 English Sub

  • Pekas

    Sweet!!!!!

  • PANDAH

    Ji chang wook oppa😍😍😍😍

  • Hae Seul

    So far so good! Ji Chang Wook is so good in action drama! He’s such bad ass.